روند تحقیقات مدرن در رابطه با مدیریت فناوری در پرتو مقالات منتخب

ویژگی های آلبوم کاری مدیریت تکنولوژی در ارائه صنعتی برای رومانی

برآورد پارامترهای توزیعِ Burr,تحت سانسور پیشرفته نوع دوم

نقش مدیریت پروژه در رشد پایدار شرکت های فناوری

پاورپوینت الکتروکوتر

علل ریشه ای مدیریت فناوری ناکافی و ناکارامد در بخش بهداشت عمومی شهربِنین( BENIN )